Twórcy

Janusz Józefowicz – rezyseria i choreografia

Absolwent warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Tańca uczy� si� w Szkole Wokalno -Tanecznej w Kosz�cinie i w Pradze m. innymi pod kierunkiem wybitnego profesora, Franka Towena. Za rol� dyplomow� (Marco) w „Widoku z mostu” Artura Millera dosta� wyr�nienie na Festiwalu Szk� Teatralnych w �odzi.
Jego spektakl dyplomowy PWST/1984 r. w re�yserii Andrzeja Strzeleckiego pt. „Z�e zachowanie” by� wydarzeniem artystycznym roku.
Przedstawienie prezentowano prawie w ca�ej Europie i zdoby�o szereg licz�cych si� nagr�d. Prapremiera musicalu „METRO” odby�a si� w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy, 30 stycznia 1991 roku. W Nowym Jorku, w marcu 1992 r., a w Moskwie w pa�dzierniku 1999r. Od listopada 1992 r. Janusz J�zefowicz jest dyrektorem artystycznym teatru Studio Buffo. 

[GROSIK 1 - piosenki z lat 50. (4 wrze�nia 1993 r.), NIE OPUSZCZAJ MNIE... - piosenki Jacquesa Brela ( 7 stycznia 1994 r.), BAJOR W BUFFO (6 kwietnia 1994 r.), GROSIK 2 - piosenki z lat 60. (27 lutego 1995 r.), TYLE MI�O�CI - piosenki z lat 20. i 30. (16 marca 1996 r.), OBOK NAS - piosenki z lat 70. (24 pa�dziernika 1997 r.), KATARZYNA GRONIEC - koncert (28 marca 1998 r.), PRZE�YJ TO SAM - piosenki z lat 80. (17 kwietnia 1999 r.), NIEDZIELA NA G��WNYM - piosenki W. M�ynarskiego (29 kwietnia 2001 r.), UKOCHANY KRAJ... czyli PRL w piosence (19 lutego 2002 r.), WIECZ�R CYGA�SKI W BUFFO (15 wrze�nia 2002 r.), WIECZ�R �YDOWSKI W BUFFO (22 pa�dziernika 2002 r.) , WIECZ�R ROSYJSKI W BUFFO (26 kwietnia 2003 r.), PANNA TUTLI PUTLI (17 maja 2004 r.), ROMEO I JULIA (8 pa�dziernika 2004 r.), WIECZ�R W�OSKI (18 lutego 2005 r.)]

Przez 11 sezon�w, w samej siedzibie Studio Buffo zagrano ponad 2700 spektakli i ok. 870 przedstawie� na stadionach, w amfiteatrach i wynaj�tych scenach w kraju i za granic�. Janusz J�zefowicz wykszta�ci� od podstaw zesp� musicalu, bez kt�rego trudno dzisiaj wyobrazi� sobie nasz� scen� teatraln� czy estrad�: Katarzyna Groniec, Anna Frankowska, Barbara Melzer, Edyta G�rniak, Natasza Urba�ska, Robert Janowski, Micha� Milowicz, Dariusz Kordek, i inni.

Janusz J�zefowicz, aktor i dyrektor, scenarzysta, choreograf i re�yser uhonorowany licznymi nagrodami, wsp�pracuj�cy z najlepszymi, z Andrzejem Strzeleckim, Wojciechem M�ynarskim, Magd� Umer, Mari� Fo�tyn, Andrzejem Wajd�, Erwinem Axerem czy Andrzejem Woronem z niebywa�ym sukcesem dokona� opracowa� choreograficznych w przedstawieniach m. innymi takich jak ZIMY �AL (1988 r.) i BIG ZBIG SHOW w Teatrze Rampa, WITWEN w Teatrze w Wiedniu, DYBUK w Teatrze w Tel Awiev, HALKA w Teatrze Wielkim w Warszawie, OTELLO w Theater am Goetheplatz w Bremen, MARTWE DUSZE Gogola w Volksb�hne w Berlinie, MAHAGONY Bertolta Brechta i Kurta Weila w Theater am Goetheplatz w Bremen, re�. Andrzej Woron , CRAZY FOR YOU (2003) w Romie.

Druga, oryginalna, najwi�ksza polska produkcja musicalowa pt. „Piotru� Pan” Jeremiego Przybory, Janusza Stok�osy a w inscenizacji, w re�yserii i w choreografii Janusza J�zefowicza …zelektryzowa�a artyst�w i publiczno��. Widzowie i krytycy uznali j� ju� nast�pnego dnia za wydarzenie sezonu. (…) Spektakl jest zrobiony z rozmachem i wyczuciem dzieci�cej wyobra�ni, fantazj�. Wykorzystano niemal wszystko, co na tej scenie mo�na, by oczarowa�, zadziwi�, omami�. S� wi�c elementy happeningu, wci�ganie widz�w w zabaw� i przenoszenie akcji na widowni�, zr�cznie wplatane elementy filmowe, lataj�ce postacie, p�ywaj�ce machiny (…)

Inne brawurowe inscenizacje i mistrzowskie re�yserie to m. innymi: WESELE Stanis�awa Wyspia�skiego (2000) w szczeci�skim Teatrze Polskim i CZAROWNICE Z EASTWICK (2003) w Teatrze Kinoaktora w Moskwie.

Musical „Romeo i Julia” jest trzecim oryginalnym przedsi�wzi�ciem musicalowym duetu Janusza J�zefowicza i Janusza Stok�osy w Polsce.

Janusz Stoklosa – muzyka

Absolwent Katedry Teorii i Historii Muzyki Uniwersytetu Jagiello�skiego w Krakowie (1978). Autor ponad 150 partytur muzyki teatralnej i filmowej.

Debiutowa� w krakowskim Teatrze STU muzyk� do spektaklu „Pacjenci” wg „Mistrza i Ma�gorzaty” M. Bu�hakowa w re�yserii Krzysztofa Jasi�skiego (1976). Wsp�pracowa� z najlepszymi polskimi scenami komponuj�c mi�dzy innymi dla Andrzeja Wajdy, Janusza Warmi�skiego, Macieja Prusa, Miko�aja Grabowskiego.

W 1979 roku powsta�a muzyka do spektaklu „De Blijde Intrede van Christus in Brussel” wystawionego w Kr�lewskim Teatrze Flamandzkim w Brukseli z okazji 1000-lecia miasta Brukseli. Muzyk� wyda�a wytw�rnia Ariola / Polydor. W latach 1984-1990 by� kierownikiem muzycznym Teatru Ateneum w Warszawie gdzie wraz z W. M�ynarskim i J. J�zefowiczem wsp�tworzy� spektakle
„Brel”, „Hemar”, „Wysocki”.
Od 1986 do 1991 r. wsp�pracowa� z Micha�em Bajorem, koncertuj�c w wielu krajach Europy, USA i Kanadzie.

W 1991 uko�czy� prac� nad musicalem „Metro” do tekst�w A. i M. Miklaszewskich, w adaptacji, choreografii i re�yserii J. J�zefowicza.

16 kwietnia 1992 w Minskoff Theater na Broadwayu odby�a si� jego ameryka�ska premiera. Zagrano ponad 1200 przedstawie�.

Za muzyk� do musicalu „Metro” Janusz Stok�osa zosta� nominowany do broadway’owskiej Tony Award w kategorii: najlepsza partytura teatralna w sezonie 1991/1992. W lutym 1994 muzyka „Metra” zosta�a uhonorowana z�ot� p�yt�, w listopadzie 1997 platynow�, a 30 maja 1998r. podw�jn� p�yt� platynow�. 22 pa�dziernika 1999 r. na scenie moskiewskiej operetki odby�a si�, z ogromnym sukcesem, premiera rosyjskiej wersji musicalu. W 2000 r. „METRO” otrzyma�o Z�OT� MASK�, najwa�niejsz� nagrod� teatraln� w Rosji.

W 2003 r. film M. Mina � a z muzyk� J. Stok�osy pt. „The Power of Good” otrzyma�: 2002 International EMMY AWARD – najbardziej presti�ow� nagrod� w dziedzinie filmu telewizyjnego na �wiecie.

Od 1990 r. Janusz Stok�osa jest sta�ym kompozytorem berli�skiego Teatru Kreatur A. Worona, kt�ry zosta� uznany za jedno z najciekawszych zjawisk artystycznych w krajach niemieckoj�zycznych. W latach 90. wsp�pracowa� z wiede�skim Burgtheater, Schauspielhaus w Zurichu, Bremer Theater

czy berli�skimi Deutsches Theater, Schaub � hne i Volksb � hne.
We wrze�niu 1992 za�o�y� w�asne Wydawnictwa Muzyczne i Nutowe – Stok�osa Editions, kt�re w swym katalogu posiadaj� m. innymi utwory El�biety Sikory, Jerzego Wasowskiego, Jeremiego Przybory czy Paw�a Mykietyna.

Od pa�dziernika 1992 jest prezesem ” Studio Buffo ” sp. z o.o., kt�r� tworz� m. in. pierwszy w Polsce prywatny teatr, profesjonalne studio nagra�, studio artystyczne „Metro”, autorska restauracja i galeria.

Dyskografia:
Metro, Piotru� Pan, Janusz Stok�osa , Giesing&Stok�osa, Songi Teatru Stu, De Blijde Intrede van Christus in Brussel, Teatr Worona, Ekstradycja, Pu�apka, Metro w Rosji, Era of Love, Song of Love, Do widzenia do jutra, Wszyscy moi bliscy, Metro mi�dzynarodowe.

Agata Miklaszewska – libretto i teksty piosenek

Maryna Miklaszewska – libretto i teksty piosenek

Janusz Sosnowski – scenografia

Jaroslaw Regulski – dzwiek

Mieczyslaw Koziol – swiatlo

Magdalena Maciejewska – kostiumy

Ewa Krauze – kostiumy

Danuta Bilinska – efekty laserowe

Wiktor Kubiak – producent